Storitve

Gospodarsko pravo

- Gospodarski posli
- Gospodarske pogodbe
- Mednarodno gospodarsko pravo
- Gospodarski spori
- Izterjava terjatev in zavarovanja

Civilno pravo

- Pogodbe civilnega prava
- Odškodninsko pravo
- Dedno pravo
- Družinsko pravo
- Izvršilno pravo
- Potrošniško pravo

Delovno pravo

- Delovni spori
- Pogodbe o zaposlitvi
- Akti delodajalcev
- Uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja

Insolvenčno pravo

- Prestrukturiranje in drugi ukrepi ob nastopu insolventnosti
- Postopki prisilnih poravnav in stečajev
- Prenehanje pravnih oseb
- Osebni stečaji
- Zastopanje v insolvenčnih postopkih

Gospodarsko kazensko pravo

- Kazniva dejanja zoper gospodarstvo
- Prekrški s področja gospodarstva
- Zastopanje pred sodišči in prekrškovnimi organi (ATVP, UVK, AZN, MG, itd. )

Pravo intelektualne lastnine

- Znamke, geografske označbe, know-how
- Modeli
- Patenti
- Avtorsko pravo

Korporacijsko pravo

- Ustanavljanje družb (SLO, EU, Svet)
- Statusna preoblikovanja in statusne spremembe družb
- Skupščine družb

Prevzemi in združitve


- Prevzemi
- Združitve
- Delitve
- Prestrukturiranja in skupna vlaganja
- Svetovanje kupcem, prodajalcem in finančnim svetovalcem pri prenosih deležev in premoženja

Konkurenčno pravo

- Nelojalna konkurenca
- Zlorabe prevladujočega tržnega položaja
- Koncentracije
- Nedopustne reklame in dumping

Finančno in bančno pravo

- Bančne in finančne transakcije
- Projektno financiranje in financiranje nakupa osnovnih sredstev
- Pravo vrednostnih papirjev in borzno pravo
- Pravo izvedenih finančnih inštrumentov

Energija in okoljsko pravo

- Energijsko pravo
- Pravo naravnih virov in infrastrukture
- Pridobivanje okoljskih dovoljenj in izvedbo skrbnih pregledov

Medijsko pravo

- Pravno svetovanje v zvezi z regulatornimi vprašanji, naložbami in skupnimi vlaganji
- Pravice intelektualne lastnine, ki so povezane s pravom medijev

Pravo informacijskih tehnologij

- Pravni akti s področij e-poslovanja
- Spletne domene in spletni prostor
- Internetno poslovanje
- Pogodbena razmerja v zvezi s programskimi aplikacijami

Pravo javnih naročil

- Izvedba postopka javnega naročanja
- Revizijski postopek
- Varovanje interesov ponudnika

Prekrškovno pravo

- Zahteve za sodno varstvo

Športno pravo

- Pogodbeno urejanje sponzorskih, medijskih in licenčnih pravic
- Sestava ustanovitvenih aktov (statut, poslovnik, itd.)
- Sestava pravilnikov (o registraciji igralcev, tekmovalni, disciplinski, , itd.)
- Sestava pogodb za igralce
- Sestava obrazcev (izpisnica, posoja igralca, itd.)

Javno zasebno partnerstvo

- Svetovanje javnemu sektorju in zasebnikom glede projektov javno-zasebnega partnerstva
- Sestava pogodb glede javno-zasebnega partnerstva

Upravno pravo

-Upravni postopki in spori

Zastopanja

- Pred vsemi sodišči v RS, vključujoč Upravno, Vrhovno in Ustavno sodišče RS
- Pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
- Pred Sodiščem Evropskih skupnosti
- Pred Agencijo za trg vrednostnih papirjev in drugimi javnimi agencijami
- Pred Uradom za varstvo konkurence
- Pred institucionalnimi in ad hoc arbitražami
- V mediacijah in drugih postopkih mirne razrešitve spora
- Pred davčnimi in upravnimi organi
- V disciplinskih postopkih
- Pred prekrškovnimi organi
- Na skupščinah pravnih oseb
- Pred zavarovalnicami

Commercial law